Alle våre medarbeidere skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, både fysisk og sosialt. BackUp, våre oppdragsgivere og medarbeidere har et felles ansvar for trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen.

BackUps HMS-ansvar

BackUp har et overodnet HMS-ansvar og skal sikre at våre medarbeidere jobber i et trygt, sikkert og tilrettelagt arbeidsmiljø som forebygger yrkesskade og yrkesrelatert sykdom. Våre konsulenter kartlegger derfor arbeidsplassen for eventuelle risikoer, påser at oppdragsgiver har etablerte HMS-rutiner som våre medarbeidere inkluderes i og avklarer behov for sikkerhet/verneutstyr.

Innleiebedriftens HMS-ansvar

Innleiebedriften har ansvar for å gi innleid medarbeider grunnleggende innføring i bedriftens HMS-systemer og avviksrutiner, og skal inkluderer innleide medarbeidere i HMS på lik linje som egne ansatte.

Medarbeiderens HMS-ansvar

Våre medarbeidere må sette seg grundig inn i bedriftens HMS-planer og rutiner, og forplikter seg til å følge alle regler og påbud, samt å delta på inspeksjons- og vernerunder.

Rapportering av avvik (uønsket hendelse /skade/ kritikkverdige forhold)

Dersom det oppstår en uønsket hendelse skal det rapporteres til BackUp gjennom RUH-skjema. Det at arbeidstakere sier fra er ofte den eneste måten å avdekke ukultur og ulovlige forhold slik at BackUp/arbeidsgiver blir oppmerksom på forholdet og kan håndtere dette.Innmeldte saker blir vurdert og behandlet, og nødvendige tiltak igangsatt for å unngå at lignende hendelser skjer i fremtiden.

Skade/ ulykke /nestenulykke

En uønsket hendelse kan f.eks være skade, ulykke, nestenulykke, eller brudd på HMS-regler.
Skjemaet vil bli behandlet av verneombud i BackUp.

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Dersom du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen oppfordrer vi deg å varsle oss om dette. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer.

Se også rutiner for varsling i vår Personalhåndbok.

Rapportering av uønsket hendelse

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Skriv mest mulig relevante opplysninger.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.